За нас

Мисия, цели и средства за постигането им
Институтът за политики за малки и средни предприятия, е българска независима доброволна, неправителствена организация, създадена през 2016 г., която осъществява дейността си в обществена полза.
Мисията на Института е да предоставя специализирана експертна, аналитична и практическа подкрепа на малките и средните предприятия в България, с което да допринася за тяхното дългосрочно успешно развитие.
Целите на Института са:
Подпомагане на дейността и развитието на българските малки и средни предприятия и предприемачите в страната чрез предлагането на стратегически решения и политики в тази област;
Активно участие във формулирането на национални, регионални и местни стратегии и политики за насърчаване развитието на малките и средните предприятия в България и разширяване на възможностите за тяхното финансиране;
Популяризиране на тенденциите, насоките и възможностите за развитие на малките и средните предприятия, заложени в инициативи като Стратегията за цифровия единен пазар на Европейския съюз, Инициативата за малки и средни предприятия на Европейския съюз, Оперативна програма „Инициатива за МСП” в България и други;
Създаване на успешни партньорства между малките и средните предприятия и държавните институции, ангажирани с провеждането на политики в областта на малкия и средния бизнес;
Публично отстояване на интересите на българските малки и средни предприятия при обсъждането на нови стратегически политики и инициативи;
Подобряване на правната рамка за малките и средните предприятия в България, намаляване на административната и регулаторната тежест върху тях, насърчаване извършването на оценка на въздействието на предложенията за промени в регулирането, които засягат малките и средните предприятия и бизнес средата в България.
Институтът постига своите цели като осъществява следните основни дейности:
Организиране, разработване, внедряване и оценяване на политики, стратегии, анализи, програми и проекти на местно, национално и международно ниво в областта на подпомагането и развитието на малките и средните предприятия;
Организиране на кампании за застъпничество и координация на усилията на българските малки и средни предприятия за подобряване на законодателството за гарантиране на техните права и подобряване на средата в която те осъществяват своята дейност в България;
Предоставяне на експертна помощ, включително на качествена и достъпна икономическа, бизнес, търговска и друга информация за малките и средните предприятия в България, чрез привличане на български и чуждестранни специалисти и консултанти;
Събиране, систематизиране и пренасяне на добри и успешни практики от страните – членки Европейския съюз в рамките на общата политика на Съюза за подкрепа на малкия и средния бизнес, формулирани в „Закона за малкия бизнес в Европа” (Small Business Act for Europe) от 2008 г., както и друг международен опит.
Създаване на актуална база с информация относно състоянието и проблемите на малките и средните предприятия в България и осъществяване на обмен данни между тях;
Активно взаимодействие с местни, регионални, национални и международни организации и неформални структури по повод на формулираните и провеждани политики спрямо българските малки и средни предприятия с цел повишаване на тяхната ефективност и разрешаване на актуалните проблеми, свързани с тяхното развитие;
Осъществяване и поддържане на постоянен обмен на информация за съвместни инициативи и проекти с други заинтересовани организации – сдружения, браншови камари, научни организации, местни и чуждестранни фирми, държавни структури и други.
Организиране и провеждане на обучения, участие в публични дискусии и други събития за представяне на позициите и защита на интересите на българските малки и средни предприятия.
Организиране на срещи, кръгли маси, обучения, конференции, семинари и други публични прояви за подпомагане на дейността на малките и средните предприятия в България;

Comments are closed