МЕХАНИЗЪМ „МИСЛИ ПЪРВО ЗА МАЛКИТЕ ПРИ КРИЗИ!“

Сборникът с материали, озаглавен Механизъм „Мисли първо за малките при кризи!“ е съставен по проект „Мисли първо за малките при кризи!“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Института за политики за малки и средни предприятия, в партньорство с Центъра за оценка на въздействието на законодателството. Той включва синтезирано резултатите от аналитичните дейности, находките от емпиричните изследвания и окончателния механизъм и препоръки, разработени по проекта. Неговото създаване и разпространение цели да спомогне за повишаване на осведомеността и знанията сред целевите групи по проекта, държавата и обществото като цяло, както и да осигури неговата устойчивост и условия за прилагането на постигнатите резултати по проекта и след неговото приключване.

Чрез сборника се преследва и насърчаване на мотивацията на всички заинтересовани страни за прилагане на механизма за участие на МСП в процеса по разработване, изпълнение и мониторинг на мерки за предотвратяване и компенсиране на последиците от кризи, подобни на пандемията от COVID-19, както и създаване на среда за обмен на идеи и опит и установяване на сътрудничество между служителите в администрациите и ангажираните с проблемите на МСП и по-доброто регулиране експерти и организации при вземането на решения по политики и регулиране в името на открито и отговорно управление, в партньорство с гражданите.

Разработката е достъпна тук: МЕХАНИЗЪМ „МИСЛИ ПЪРВО ЗА МАЛКИТЕ ПРИ КРИЗИ!“

Comments are closed