МСП

КАКВО СА МСП?
МСП е съкращение за микро, малки и средни предприятия.  В Препоръка 2003/361 на Комисията МСП са определени като предприятия, които наемат по-малко от 250 души персонал и които имат годишен оборот, който не надвишава  50 милиона евро и / или общ годишен баланс, който не надхвърля 43 млн. евро. Микропредприятията са най-малката категория на МСП, те имат по-малко от 10 служители и оборот или общ счетоводен баланс в размер на 2 млн. EUR или по-малък.
ЗАЩО МСП СА ВАЖНИ?
Малките и средни предприятия играят ключова роля в изграждането на икономиката на Европа, като броят им възлиза на 99 % от всички предприятия, от които 92 % са микропредприятия. Те осигуряват повече от две трети от заетостта в частния сектор и играят ключова роля в икономическия растеж. Те са от решаващо значение за европейската икономика в ролята си на работодатели и иновативни източници. Комисията се е ангажирала да подкрепя тяхното развитие, по-специално чрез Закона за малките предприятия с неговия принцип „Мисли първо за малките!“ и чрез улесняване, между другото, на достъпа до финансиране от ЕС. Програмата за разумно регулиране на Комисията също има за цел да се подпомогнат малките предприятия чрез минимизиране на регулаторната тежест върху тях вследствие, на законодателството, което се счита за необходимо на ниво ЕС.
В глобално променящата се среда, която се характеризира с непрекъснати структурни промени и повишен конкурентен натиск, МСП придобиват все по-важна роля в нашето общество като предоставящи възможности за заетост и като ключови фигури за благосъстоянието на местни и регионални общности. Жизнеспособни МСП ще направят Европа по-устойчива към създадената в днешния глобализиран свят несигурност.

 

Comments are closed