Полезни връзки

  • Enterprise Europe Network –  мрежата подпомага МСП и предприемачите в достъпа до пазарна информация, преодоляването на юридически пречки и намирането на потенциални бизнес партньори в Европа.
  • SME Internationalisation portal–  в портала предприемачи и малки компании могат лесно да намерят информация за доставчици на (полу)публични услуги за подкрепа в ЕС и за международните пазари;
  • Internationalisation of Clusters –  тази инициатива цели насърчаването на международното сътрудничество между клъстъри чрез  засилване на трансграничното междусекторно мрежово сътрудничество между клъстъри и бизнес в и отвъд Европа.
  • Your Europe Business Portal – порталът дава практически насоки за правенето на бизнес в Европа. Той предоставя на предприемачите информация и интерактивни услуги, които им помагат при разширяването на бизнеса им в чужбина.
  • European Small Business Portal – малките компании и предприемачи могат да намерят информация за достъпа до финанси, пазари и за свързаните с МСП политики.
 
 

Comments are closed