Проект „Мисли първо за малките при кризи!“

  1                                                            2

На 02.09.2022 г. Институтът за политики за малки и средни предприятия в партньорство с Центъра за оценка на въздействието на законодателството стартира изпълнението на проект „Мисли първо за малките при кризи!“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0170-С01 по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Продължителността на проекта беше 14 месеца.

Основни цели на проекта са:

  1. установяване на степента на включване на бизнеса, в частност на МСП, в процесите по разработване, изпълнение и мониторинг на политики и мерки, свързани с предотвратяването и преодоляването на кризи и набелязване на основните проблеми;
  2. идентифициране на дефицитите, възникващи вследствие на недостатъчното участие на МСП и на първопричините за тяхното възникване и съществуване;
  3. предлагане на бърз механизъм, насърчаващ и позволяващ администрацията да включва активно МСП в процесите на вземане на решения за регулиране в кризисни ситуации, когато експедитивността е ключова;
  4. стимулиране и повишаване на активността на участието на МСП във въвеждането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, създавани за предотвратяване и справяне с кризисни ситуации;
  5. насърчаване на взаимодействието между администрацията и бизнеса при вземането на решения относно публичните политики;
  6. предлагане на конкретни практически решения, насочени към постигане на по-високо качество на публичните политики и създаване на по-добра регулаторна среда за МСП.

Целеви групи на проекта са администрацията, МСП (бизнес) и специализирани НПО, работещи в сферата на икономическото развитие или на доброто управление и добрата регулаторна среда за бизнеса.

Дейностите, изпълнени по проекта са следните:

Дейност 1. Социологическо изследване Ролята на българските МСП при въвеждането на мерки, свързани с пандемията от COVID-19;

Дейност 2. Последваща оценка на въздействието спрямо МСП на рамката от ограничителни и компенсаторни мерки, свързани с пандемията от COVID-19;

Дейност 3. Сравнително проучване на участието на МСП при разработването, изпълнението и мониторинга на предприетите ограничителни противоепидемични мерки и икономическите мерки за подкрепа в ЕС;

Дейност 4. Механизъм за участие на МСП в процеса по разработване, изпълнение и мониторинг на мерки за предотвратяване и преодоляване на кризи, подобни на пандемията от COVID-19;

Дейност 5. Експертно апробиране на Механизма за участие на МСП в реална среда;

Дейност 6. Публично представяне на Механизма.

Резултатите по проекта са насочени изцяло към създаване на необходимите предпоставки за насърчаване на взаимодействието между администрацията, гражданите и МСП и повишаване на тяхната активност в процеса по разработване, изпълнение и мониторинг на политики и мерки, свързани с предотвратяването и преодоляването на кризи като тази, свързана с пандемията от COVID-19. Той се стреми към неговото оптимизиране, като едновременно с това го прави по-открит, по-включващ и по-партньорски спрямо една от традиционно най-уязвимите групи – МСП. Проектът създаде трайна и устойчива, институционализирана „пътека“ за съобразяване с мнението на бизнеса, в частност това на МСП, всеки път, когато предстоят да бъдат взети решения, засягащи техните интереси.

  

                       4    

Проект  „Мисли първо за малките при кризи!“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg

Comments are closed