ОН-ЛАЙН ДОПИТВАНЕ

ЕКСПЕРТНО АПРОБИРАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ НА МСП ПРИ СЪЗДАВАНЕ, РЕАЛИЗИРАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗИ КАТО ТАЗИ ОТ КОВИД-19

Като част от изпълнението на проект „Мисли първо за малките при кризи!“ Институтът за политики за малки и средни предприятия и Центърът за оценка на въздействието на законодателството обявяват Он-лайн допитване за експертно апробиране на разработения Механизъм за участие на МСП в процеса по разработване, изпълнение и мониторинг на мерки за предотвратяване и преодоляване на кризи.

КОНТЕКСТ

Различните измерения на ефектите на кризата, свързана с COVID-19 и многократните „локдауни“ върху различните сектори и организации все още не са напълно изяснени, но е факт, че малките и средните предприятия бяха силно засегнати от нея, както на съюзно, така и на национално ниво. В кризисна ситуация, в която решенията за въвеждане, изпълнение и мониторинг на мерки са взимани при съкратени срокове, традиционните инструменти за качествено регулиране, каквито са оценката на въздействието на законодателството, МСП-тестът и обществените консултации не са напълно приложими в познатите си форми. И към настоящия момент, когато кризата вече е счита, че е отминала и е почти забравена, у нас липсва интегриран подход за по-добро регулиране в кризисни ситуации, при който по един прозрачен и открит начин да бъдат отчитани и балансирани интересите на всички заинтересовани страни.

 ЦЕЛИ НА ОН-ЛАЙН ДОПИТВАНЕТО

Експертното апробиране на механизма за участие на МСП при създаване, реализиране и наблюдение на мерки за предотвратяване и преодоляване на кризи като тази от COVID-19 се провежда във формат он-лайн допитване до панел от предварително набелязани експерти, експертни организации, работещи в областта на политиките за МСП и организации на МСП от различни икономически сектори и части на страната. Неговите основни цели са:

  1. тестване в реална среда на бърз механизъм, който насърчава и позволява на администрацията да включва активно МСП в процесите на вземане на решения за регулиране в кризисни ситуации, когато експедитивността е ключова;
  2. стимулиране и повишаване на активността на участието на МСП във въвеждането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, създавани за предотвратяване и справяне с кризисни ситуации;
  3. насърчаване на взаимодействието между администрацията и бизнеса при вземането на решения относно публичните политики.

 ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

Он-лайн допитването се провежда в периода 04.09.2023 г. – 25.09.2023 г.

 ДОКУМЕНТИ ЗА ОН-ЛАЙН ДОПИТВАНЕТО

Документите за он-лайн допитването са достъпни на български език и могат да бъдат намерени тук:

Консултационен документ МСП

Въпросник МСП

Механизъм за участие на МСП в процеса по разработване, изпълнение и мониторинг на мерки за предотвратяване и преодоляване на кризи, подобни на пандемията от COVID-19.

Попълнените въпросници, както и всички други коментари и становища във връзка с он-лайн допитването се изпращат по електронна поща на следния електронен адрес: smepi@abv.bg.

След приключването на он-лайн допитването обобщение на всички приноси ще бъде публикувано на страницата, на която то се провежда.

Проект „Мисли първо за малките при кризи!“ се осъществява от Института за политики за малки и средни предприятия с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

https://www.eufunds.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *